انتخاب بازی:
۹.۰۴
۷.۱
۵.۹۵
۶.۷۸
۶.۵۹
۶.۸۲
۵.۸۲
۹.۰۳
۷.۵۷
۹.۵۴
۷.۱
۶.۸۵
۶.۰۶
۵.۸۵
۵.۸۷
۴.۵۶