انتخاب بازی:
۸.۸۱
۷.۷۷
۷.۹۲
۷.۲۴
۸.۱۳
۸.۸
۸.۵۷
۸.۶۳
۹.۷
۹.۳۹
۸.۴۷
۷.۳۸
۷.۵۸
۵.۷۷