انتخاب بازی:
۸.۳۳
۷.۹۴
۷.۸۳
۷.۴۸
۷.۰۷
۷.۹۳
۷.۶۴
۸.۶۸
۱۰
۸.۸۲
۸.۹۳
۷.۲
۶.۶۳
۶.۴۶
۵.۳۶