انتخاب بازی:
۷.۷۲
۷.۴
۷.۵۹
۷.۳۳
۸.۳
۸.۴۱
۷.۳۹
۹.۴۲
۷.۳۷
۹.۵۸
۷.۷۲
۶.۴۶
۷.۱۷
۵.۹۳
۶.۹۳
۷.۴۳
۷.۳۵