انتخاب بازی:
۸.۳۵
۷.۸۸
۸.۶۸
۸.۷۲
۸.۳۱
۶.۶۷
۷.۲۸
۷.۹۷
۹.۲۷
۷.۸۱
۷.۲۲
۵.۹۹
۷.۸۳
۷.۳۶
۶.۱۷