انتخاب بازی:
۸.۱۳
۷.۶۳
۶.۵۸
۷.۵۸
۶.۳۳
۸.۱۳
۷.۰۴
۷.۰۸
۶.۳۸
۸.۹۳
۷.۰۴
۷.۲۱
۷.۷۳
۷.۳۵
۸.۳۸
۵.۹۶
۴.۷۵